Μήνυμα για τις επαναληπτικές εκλογές

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ, ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΕΝΑ ΜΕΙΖΟΝ ΘΕΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΥ ΓΕΝΝΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ, ΧΡΕΗ, ΔΙΑΦΘΟΡΑ, ΚΟΜΜΑΤΟΚΡΑΤΙΑ, ΦΑΥΛΟΚΡΑΤΙΑ, ΑΝΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΕ. ΠΟΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΩΝΥΜΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ. Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΣΥΝΕΓΕΙΡΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΣΥΝΑΡΠΑΖΕΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ.

Advertisements
Posted in Γενικά | Σχολιάστε

Το πρόγραμμα της »Κοινωνικής Συμμαχίας» για την αναδιάρθρωση του περιφερειακού παραγωγικού μοντέλου

Η αναδιάρθρωση του παραγωγικού μοντέλου βασίζεται σε συγκεκριμένο σχεδιασμό και όραμα που θα βοηθήσει την περιφερειακή οικονομία να αντιμετωπίσει με επιτυχία τα διαρθρωτικά της προβλήματα και να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας.
Βασικοί πυλώνες αυτής της προσπάθειας θα αποτελέσουν η στροφή στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, η προσέλκυση επενδύσεων και επιχειρήσεων, η εστίαση στην παραγωγικότητα και η συμμετοχή σε παγκόσμια οικονομικά δίκτυα.

Βασικά εργαλεία για την επίτευξη αυτής της προσπάθειας είναι:

* Εκπόνηση ενός εξειδικευμένου και στοχευμένου προγράμματος αναδιάρθρωσης της περιφερειακής οικονομίας, που θα βασίζεται στη διαβούλευση, θα καθιερώνει περιφερειακούς αναπτυξιακούς δείκτες και θα αποτελεί το εργαλείο για την παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών.
* Προώθηση των Συμπράξεων Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα, που θα δώσει μεγαλύτερη ευελιξία και ταχύτητα στην υλοποίηση και τη συντήρηση έργων αναπτυξιακής υποδομής με την εξασφάλιση των τοπικών συμφερόντων.
* Καθιέρωση ειδικού πλαισίου για τη σύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα
* Αξιοποίηση σύγχρονων χρηματοδοτικών μηχανισμών και εργαλείων (JASPERS, JEREMIE, JESSICA) – Δημιουργία περιφερειακού Ταμείου Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Venture Capital Fund) κατά το πρότυπο του Ταμείου Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (Τ.Α.ΝΕ.Ο.)
* Έμφαση στη χωρική διάσταση των πολιτικών αναδιάρθρωσης της περιφερειακής οικονομίας (παράκτιες, ορεινές, νησιωτικές περιοχές) – Ένταξη των περιοχών αυτών σε δίκτυα χωρικής συνεργασίας

6α. Εκσυγχρονισμός της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της αλιείας
Η αναδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα παραγωγής έχει ως βασικές προϋποθέσεις την ανάσχεση της εξόδου των αγροτών από το γεωργικό επάγγελμα, την προσέλκυση, στήριξη και ενίσχυση των νέων αγροτών, την αποδέσμευση από τις επιδοτήσεις και τη δημιουργία δυναμικών αγροτικών επιχειρήσεων. Οι νέες αυτές επιχειρήσεις θα βασίζονται σε νέα είδη καλλιεργειών, παραγωγή υψηλής ποιότητας αγροτικών προϊόντων, αξιοποίηση της καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία, έμφαση σε φυτική και ζωική παραγωγή που θα στηρίξει τον μεταποιητικό κλάδο των τροφίμων .

Συγκεκριμένα μέτρα:

* Συγκρότηση Συντονιστικού Οργάνου για την Αγροτική Ανάπτυξη (στα πλαίσια της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης) με συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων της Περιφέρειας
* Κατάρτιση ετήσιων και πολυετών περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων για τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία – Δημιουργία μηχανισμού-πλαισίου για την αξιοποίηση του επιστημονικού & εξειδικευμένου δυναμικού που εργάζεται σε φορείς ή επιχειρήσεις της Περιφέρειας
* Δημιουργία καλλιεργητικών ζωνών – Κατασκευή φραγμάτων μετά από συνολική μελέτη του επιφανειακού υδάτινου δυναμικού .- Βελτίωση και εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων
* Προσανατολισμός στην παραγωγή υψηλής ποιότητας αγροτικών προϊόντων – Ενθάρρυνση της ανάπτυξης ολοκληρωμένων και καθετοποιημένων συστημάτων αγρο-διατροφής.
* Προώθηση Τοπικών Συμφώνων Ποιότητας στην Περιφέρεια.
* Προώθηση νέων καλλιεργειών – Παραγωγή ποιοτικών προϊόντων μέσω διαδικασιών ολοκληρωμένης βιολογικής παραγωγής, προϊόντων ονομασίας προέλευσης και ειδικών μορφών παραγωγής
* Αξιοποίηση της γεωθερμίας για τη λειτουργία θερμοκηπίων
* Υποστήριξη δράσεων αναδασμού για την αντιμετώπιση του κατακερματισμού των αγροτικών ιδιοκτησιών με στόχο τόσο την απελευθέρωση γόνιμων εκτάσεων όσο και τη διεύρυνση των χρήσεων γης.
* Προώθηση πρωτοβουλιών για τον εκσυγχρονισμό της κτηνοτροφικής παραγωγής – Βελτίωση και οριοθέτηση των βοσκοτόπων – Δημιουργία κτηνοτροφικών πάρκων
* Ενίσχυση των συστημάτων διαχείρισης ξυλείας – διεύρυνση των αναδασώσεων
* Ενίσχυση των ιχθυοκαλλιεργειών – Εξασφάλιση αειφορικής διαχείρισης των αλιευτικών πόρων – Ανάδειξη της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης σε αλιευτικά κέντρα της Περιφέρειας – Δημιουργία τεχνιτών υφάλων
* Προώθηση σηροτροφίας
* Προώθηση αμπελουργίας – μελισσοκομίας – ελαιοκομίας
* Συγκρότηση ενιαίας και ολοκληρωμένης στρατηγικής για την προβολή και τη διαφήμιση των προϊόντων που παράγει η Περιφέρεια (συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού, χρήση νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και διαφήμισης κτλ)
* Ανάπτυξη, σε συνεργασία με τους Δήμους, Δικτύων Ενημέρωσης και Πληροφόρησης των αγροτών/κτηνοτρόφων/αλιέων – Ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς εκπαίδευσης, κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων, ειδικά στον τομέα της αλιείας
* Δημιουργία Διασυνοριακού Κέντρου Αγροτικής Ανάπτυξης

6β. Ανάπτυξη της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών
Οι εθνικοί αναπτυξιακοί νόμοι συνέβαλαν στην τόνωση της μεταποιητικής και της εμπορικής δραστηριότητας και στη συγκράτηση μέρους του πληθυσμού, αλλά δεν πέτυχαν ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων με αποτέλεσμα τη δημιουργία σοβαρών ενδοπεριφερειακών αναπτυξιακών ανισοτήτων μεταξύ Αν. Μακεδονίας (Καβάλα, Δράμα) και Θράκης (Ξάνθη, Ροδόπη, Έβρος) που οδήγησαν στην αποβιομηχάνιση ολόκληρων περιοχών. Οι στόχοι που τίθενται για την επόμενη πενταετία αφορούν στην άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων με την ισόρροπη αξιοποίηση όλων των πόρων της Περιφέρειας, με την αναδιάρθρωση του πλαισίου για τη μεταποιητική και εμπορική δραστηριότητα και με την αναβάθμιση του ρόλου των υπηρεσιών στο νέο περιφερειακό παραγωγικό μοντέλο. Οι επιτυχημένες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες στην περιφέρεια μας θα αναδειχθούν και να υποστηριχθούν ώστε να αποτελέσουν καλές πρακτικές.

Στόχοι – παρεμβάσεις και μέτρα:

* Αξιοποίηση υποδομών οικονομικής δραστηριότητας (ΒΙ.ΠΕ., ΒΙΟ.ΠΑ.) προς την κατεύθυνση προσέλκυσης ξένων επιχειρήσεων και επενδύσεων από Βουλγαρία, Ρωσία, Αίγυπτο, Κίνα – Προώθηση και ενίσχυση δομών προσέλκυσης και υποδοχής μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ανθρώπινου δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης από το εσωτερικό και το εξωτερικό
* Προώθηση των ευκαιριών για την ανάπτυξη της «πράσινης» επιχειρηματικότητας με έμφαση στην ανακύκλωση και την παραγωγή «πράσινων» προϊόντων και υπηρεσιών.
* Ενθάρρυνση και ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού – Πρωτοβουλία για τη σύσταση Περιφερειακού Συνδέσμου Νέων Επιχειρηματιών
* Αξιοποίηση βιομηχανικών «κουφαριών» (εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών εγκαταστάσεων) που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν νέες επενδυτικές δραστηριότητες
* Αξιοποίηση της παρουσίας μονάδων βιομηχανίας (Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων, Εταιρεία Πετρελαίου Βορείου Αιγαίου, Βιομηχανία Ζάχαρης, βιομηχανίες τροφίμων, βιομηχανίες επεξεργασίας μαρμάρου κτλ)
* Ενθάρρυνση εγκατάστασης νέων βιοτεχνικών και βιομηχανικών μονάδων που θα αξιοποιούν τοπικές πρώτες ύλες.
* Συγκρότηση ενιαίας και ολοκληρωμένης στρατηγικής για την προβολή και τη διαφήμιση των προϊόντων που παράγει η Περιφέρεια (συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού, χρήση νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και διαφήμισης κτλ)

6γ. Η Περιφέρεια ως τουριστικός προορισμός
Στα πλαίσια στοχευμένου προς τον τουρισμό σχεδιασμού η Περιφέρεια μπορεί να αποτελέσει προορισμό, εκμεταλλευόμενη την γεωγραφικής της θέση, το παρθένο φυσικό της περιβάλλον, τις Δημόσιες και Ιδιωτικές υποδομές της το ανθρώπινο δυναμικό της, τις μεγάλες εκδηλώσεις και την αθλητική της παράδοση. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δημιουργία πλαισίων συνεργασίας, που δύναται να έχουν την μορφή cluster μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων. Τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα θα βοηθήσουν ώστε η περιοχή μας να αποτελέσει περιοχή πρώτης επιλογής.

Στόχοι και Μέτρα:

* Προσδιορισμός της τουριστικής φέρουσας ικανότητας της ΠΑΜΘ. Ο προσδιορισμός αυτός αποτελεί βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη έτσι ώστε να είναι συμβατή με τα στοιχεία του περιβάλλοντος και να μην τα αναλίσκει.
* Η κατάρτιση προγραμμάτων για τον τουριστικό σχεδιασμό, καθώς και για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της περιφέρειας, σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Τ. και τους δήμους της περιφέρειας
* Υποστήριξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού (αγροτουρισμός, οικοτουρισμός, ιαματικός, θρησκευτικός, συνεδριακός, ευεξίας) με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου (τουρισμός 52 εβδομάδων)
* Αύξηση της εσωτερικής μετακίνησης-διαμονής των πολιτών της Περιφέρειας σε ένα πρόγραμμα με τίτλο «γνωρίστε τον τόπο που ζείτε»
* Καταγραφή πολιτιστικών και τουριστικών πόρων της περιφέρειας
* Δημιουργία τουριστικών – θεματικών διαδρομών στην περιφέρεια
* Δράσεις ενεργοποίησης και ευαισθητοποίησης των επιχειρηματιών και των τοπικών κοινωνιών σε θέματα τουριστικής συμπεριφοράς και εφαρμογή μιας οικοτουριστικής πολιτικής, με σεβασμό στη φυσική και στην πολιτισμική μας κληρονομιά, η οποία να ενισχύει τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη,
* Ανάπτυξη θεματικών δικτύων γύρω από τον Τουρισμό με την συμμετοχή φορέων Δημόσιων και ιδιωτικών
* Δημιουργία Περιφερειακού Συμφώνου ποιότητας και πιστοποίησης.
* Ίδρυση εταιρείας τουρισμού με την συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων
* Τουριστική αξιοποίηση του πολιτισμικού δυναμικού της περιφέρειας
* Ιδιαίτερο ρόλο στην ανάπτυξη του τουρισμού στην ΑΜΘ μπορούν να παίξουν οι προβεβλημένοι τουριστικοί προορισμοί του όπως η Θάσος.
* Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας με χώρες όπως ενδεικτικά αναφέρουμε Ρωσία Βουλγαρία Ρουμανία Τουρκία

Posted in Γενικά | Σχολιάστε

Το παλιό Διδυμότειχο εμπνέει και προσελκύει

ΕΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΜΑΥΡΙΩΤΗ

Πηγή έμπνευσης το ιστορικό Διδυμότειχο για πολλούς καλλιτέχνες και δημιουργούς. Ζωγράφους, τραγουδοποιούς, λογοτέχνες, σκηνοθέτες. Κι όταν οι περισσότεροί τους έλκουν την καταγωγή τους από την Καστρινή πολιτεία, τότε η σχέση τους είναι βιωματική, βαθιά, ουσιαστική, πολύτροπη. Ιδιαίτερη περίπτωση δημιουργού ο σεμνός Αυγερινός Μαυριώτης που με το εικαστικό και ποιητικό του έργο έρχεται να αναδείξει το Διδυμότειχο με ένα ξεχωριστό και αυτοτελές εικαστικό έργο.

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

Creative Commons License

Posted in Γενικά | Σχολιάστε

Η Δαδιά μέσα από τον φακό του Γρηγόρη Αζορίδη

Οι φωτογραφίες του Εβρίτη φωτογράφου Γρηγόρη Αζορίδη συνιστούν μια μοναδική περιδιάβαση στο «Μονοπάτι της Σαλαμάνδρας» στο δάσος της Δαδιάς. Ας το περπατήσουμε κι ας το ανακαλύψουμε ακόμη περισσότεροι Εβρίτες και επισκέπτες εκτός και εντός των εθνικών συνόρων.

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

Creative Commons License

Posted in Γενικά | Σχολιάστε

Αντίο Νίκο Λαμπαδάρη

Η μοίρα και η ζωή επιφύλαξαν στο φίλο Νίκο Λαμπαδάρη βαριά χτυπήματα και μεγάλες δοκιμασίες που δεν άντεξε η καρδιά του. Ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ήταν μια φωνή για την Ξάνθη και την περιφέρεια. Έτσι ανταμώσαμε και γνωριστήκαμε. Καλό σου ταξίδι Νίκο Λαμπαδάρη.

 

Posted in Γενικά | Σχολιάστε

Σημαία για τη Νέα Ορεστιάδα το Πανεπιστήμιο

Το 1993 το πανεπιστήμιο ήταν μια ουτοπία για την Νέα Ορεστιάδα. Το διεκδικήσαμε και το πετύχαμε. Ήταν μια καθαρή τοπική πρωτοβουλία και επεξεργασία. Σήμερα η τέταρτη έδρα του κορυφαίου εκπαιδευτικού ιδρύματος, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, είναι μια πραγματικότητα. Η περαιτέρω ανάπτυξη και εδραίωσή της είναι μια μεγάλη πρόκληση για τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές δυνάμεις της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.

Μπορεί η διασυνοριακότητα, που είναι ένα από τα κυρίαρχα στοιχεία της νέας χωροταξίας των ανοιχτών οικονομικών οριζόντων και πολιτισμικών συνόρων, να υπογραμμίζει στην εποχή της παγκοσμιοποίησης την οργανική σχέση του τοπικού με το περιφερειακό και το παγκόσμιο και τη διαρκή αλληλεπίδρασή τους, να προκαλεί κραδασμούς στις παραδοσιακές κοινωνικές και οικονομικές δομές της Νέας Ορεστιάδας, από την άλλη όμως είναι ένας μονόδρομος που απαιτεί τη δική μας σίγουρη και αισιόδοξη περπατησιά και έναν δημιουργικό τρόπο προσέγγισης και αντιμετώπισης. Άλλωστε στο βιωματικό κύτταρο των κατοίκων υπάρχουν πληροφορίες και συσσωρευμένη σοφία αιώνων κίνησης και δράσης μέσα σε ένα ασταθές, δύσκολο και πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Θα απαιτηθεί ενδεχόμενα χρόνος αλλά υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για το σωστό προσανατολισμό και ασφαλή πλοήγηση στην πιο ρευστή και μεταβατική περίοδο της ιστορίας των κατοίκων, των λαών, των εθνών της περιοχής.
Το πανεπιστήμιο είναι για τη Νέα Ορεστιάδα μια σημαία που θα την κρατήσουμε πολύ ψηλά.

Το 1993 το πανεπιστήμιο ήταν μια ουτοπία για την Νέα Ορεστιάδα. Το διεκδικήσαμε και το πετύχαμε. Ήταν μια καθαρή τοπική πρωτοβουλία και επεξεργασία. Σήμερα η τέταρτη έδρα του κορυφαίου εκπαιδευτικού ιδρύματος, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, είναι μια πραγματικότητα. Η περαιτέρω ανάπτυξη και εδραίωσή της είναι μια μεγάλη πρόκληση για τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές δυνάμεις της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.

Posted in Γενικά | Σχολιάστε

Ένας φωτισμένος ηγεμόνας

Η αναφορά στην οικονομική πολιτική του φωτισμένου ηγεμόνα έγινε στο τεύχος 12- Μάιος 2006 του «Βορέα»/

Με μια υψηλού συμβολισμού πρωτοβουλία του ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Διδυμοτείχου –Ορεστιάδας- Σουφλίου κ. Δαμασκηνός, με τα θυρανοίξια του αφιερωμένου στη μνήμη του Ιωάννου του Ελεήμονος –Ιωάννου Γ΄ Δούκα Βατάτζη (του εκ Διδυμοτείχου αυτοκράτορα της Νίκαιας) ιερού ναού, ήρθε να αναδείξει μια μεγάλη θρησκευτική πολιτική, πνευματική μορφή του Βυζαντίου, που αποτελεί ένα διαχρονικό πρότυπο φωτισμένου ηγεμόνα.

 

 

 

 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΚ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗ Γ΄ ΔΟΥΚΑ ΒΑΤΑΤΖΗ (1198 -1254)

Πλέκει δε και ο Γρηγοράς εγκώμιον του τε Βατάτζη και της Ειρήνης, γράφων ότι διείπον τα της Βασιλείας πάνυ σεμνώς και κοσμίως, πλείστην ποιούμενοι πρόνοιαν όπως ανθή η δικαιοσύνη και η ευνομία εις το κράτος των, και πάσαν λαμβάνοντες φροντίδα προς καταδίωξιν παντός σφετεριστού. Έκτισαν δε αμφότεροι δια πολλών αναλωμάτων περικαλλείς ναούς, ο μεν βασιλεύς τον ναόν τον περί την Μαγνησίαν επ’ ονόματι της Θεομήτορος, καλούμενον Σώσανδρα, και τον εντός της Νίκαιας του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου, η δε βασιλίς τον εν τη Προύση ναόν της μητροπόλεως επ’ ονόματι του Βαπτιστού Ιωάννου. Κατέστησαν δε τους ναούς τούτους δια της χορηγίας κτημάτων πολλών και προσόδων ετησίων ενδιαιτήματα μοναζόντων «πλήρη χάριτος και θυμηδίας πνευματικής». Ίδρυσαν δε και νοσοκομεία, και πτωχοκομεία, εμφορούμενοι υπό φιλανθρώπων και θεοσεβών αισθημάτων.

Καθόλου δ’ ειπείν, ο Βατάτζης μεγάλως συνετέλεσεν εις την ανάπτυξιν της κοινωνικής ευημερίας του κράτους του, και της απονομής δικαιοσύνης. Επί της βασιλείας αυτού κατέπαυσε το επικρατήσαν πρότερον επί των αυτοκρατόρων του Βυζαντίου ολέθριον σύστημα νοσφίσεως κτημάτων υπό των κατά τόπους τοπαρχών. Η γη εν τω κράτει αυτού ήτο διανεμημένη εν δικαιοσύνη· αυτός δ’ ούτος εκέκτητο τόσον μέρον γης αροσίμου και προς φυτείαν όσον ήρκει προς ιδίαν του χρήσιν, και προς τας δαπάνας του βασιλικού ταμείου, δι’ αγαθοεργά έργα και χορηγίας εις οίκους ευαγείς. Είχε δε κτήματα ικανά και βόας και ίππους, ποίμνια προβάτων και χοίρων και παντοίων ειδών πτηνά.

Υπό τοιαύτην δε πατρικήν διοίκησιν και συνετήν οι πολίται μετείχον αληθούς ευδαιμονίας. Αι αποθήκαι έβριθον παντοειδών καρπών, εστενοχωρούντο δι’ αι αγυιαί και οδοί, και πάσα μάνδρα και σηκός εκ της πληθύος των κτηνών και των πτηνών. Συνέπεσε δε τότε προς ευτυχίαν των Ρωμαίων να ενσκήψη εις τους ομόρους Μουσουλμάνους λιμός ισχυρός και σπάνις μεγίστη τροφίμων, ώστε προσήρχοντο σωρηδόν εις το κράτος της Νικαίας αγορασταί τούτων, δίδοντες χρήματα ή εις είδος υφάσματα πολύτιμα και άλλα ποικίλα κομψοτεχνήματα, αντικείμενα τριφής και τέρψεως.

Η κατάσταση αύτη και η αύξησις της καταναλώσεως των εγχωρίων προϊόντων του βασιλείου της Νίκαιας επήνεγκεν, ως εικός, την υπερτίμησιν αυτών, ώστε και ο βους, και ο έριφος, και η όρνις αυτή ετιμώντο αντί πολλού. Ο πλούτος εισέρρευσεν εις πάσας τας τάξεις των πολιτών, έβριθον δε χρημάτων τα βασιλικά ταμεία. Ίνα δε παραστήση ο Γρηγοράς δια παραδείγματος την δαψίλειαν των βασιλικών προσόδων, αναφέρει ότι εκ χρημάτων εισπραχθέντων αποκλειστικών εκ πωλήσεως των ωών μόνον του βασιλικού πτηνοτροφείου, ο Βατάτζης κατεσκεύασε στέφανον, ον έδωκε δώρον τη βασιλίδι Ειρήνη, κεκοσμημένον και διηνθισμένον δια μαργάρων και άλλων πολυτίμων λίθων, ον ωνόμασεν ωάτων.

Ο πλούτος ούτος, ο συσσωρευθείς εν τη αυτοκρατορία της Νικαίας, μικρόν κατά μικρόν, εγέννησε την ευμάρειαν περί τον βίον, και διέδωκε την τρυφήν εις τον λαόν τέως διάγοντα εν αυταρκεία. Εύρε δε τότε στάδιον ευρύ το εμπόριον των δυτικών και των ανατολικών λαών, κομίζον εις Νίκαιαν ποικίλα είδη πολυτελείας, ιδίως υφασμάτων. Τα πολυτελή υφάσματα των Σινών, των Βαβυλωνίων, των Ασσυρίων, και τα των βιομηχανικών πόλεων της Ιταλίας επωλούντο εις Νίκαιαν ευωνότερον ή εν άλλαις χώραις, ένεκα των εμπορικών συνθηκών, ας ο Λάσκαρις και ο Βατάτζης είχον συνάψει μετά των Ενετών και Γενουηνσίων. Υπήρχον δ’ εν Αδραμυττίω προ πολλού ιδρυμένοι δυο εμπορικοί οίκοι εξ Ιταλίας, ο του Αλδεμβραντίνου εκ της εν Ιταλία πόλεως Λούκας, φημιζομένης δια τα πολύτιμα υφάσματα, άτινα υφαίνοντο εν αυτή.

Ο Βατάτζης ιδών ότι η κατάστασις αύτη ήθελεν εξαγάγει πάντα τον εισρεύσαντα νομισματικόν πλούτον εις την χώραν του, απηγόρευσε δια διατάγματος εις τους υπηκόους του πασών των κοινωνικών τάξεων να μεταχειρίζωνται ενδύματα, ή τρώγωσι τροφάς κομιζομένας έξωθεν υπό του ξενικού εμπορίου. Ρητώς δε παρήγγελλει δια νεαράς να μεταχειρίζονται προς ενδυμασίαν και τροφήν μόνον τα είδη εκείνα, άτινα παρήγεν η ελληνική γη και ύφαινον ελληνικαί χείρες, κηρύξας τον παραβάτην άτιμον αυτόν τε και το γένος του. Ο ιστορών τα περί τούτου Γρηγοράς πιθανώς αναγράφει και αυτάς τας λέξεις του διατάγματος επιλέγων ότι ο άρχων δεν δύναται μεν να διατάξη αλλαγήν των αναγκαίων και χρησίμων περί τον βίον εις τους πολίτας, δύναται όμως να απαγορεύση τα περιττά· είνε δε νόμος και τιμή εις τους αρχομένους να ακολουθώσι τας διαταγάς των αρχόντων.

Μετά την έκδοσιν της νεαράς ταύτης έπαυσε πάσα αγορά ξένων υφασμάτων, ευεδύοντο πάντες, και οι ευγενείς έτι εξ εγχωρίων. Οθρώς δε παρατηρεί ο Χάϋδ, ο ιστορίαν γράψας του κατά τον Μέσον αιώνα εμπορίου εν τη Ανατολή, ότι τοιαύτα ο Βατάτσης διατάξας σκοπόν προέθετο να ζημιώσει το εμπόριον των Ενετών, Γενουηνσίων και λοιπών, μη δυνάμενος άλλως να βλάνη αυτούς, οίτινες, ενώ διέκειντο προς αυτό εχθρικώς.

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

Posted in Γενικά | Σχολιάστε